Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/92
Title: Znaczenie predykcyjne i prognostyczne wybranych polimorfizmów genów szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na surowiczego niskozróżnicowanego raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadjuwantowym
Authors: Jesiotr, Marzenna
metadata.dc.contributor.advisor: Bodnar, Lubomir
Cierniak, Szczepan
Keywords: onkologia
immunohistochemia
nowotwory jajników
chemioterapia adjuwantowa - metody
markery nowotworowe biologiczne
kinazy receptora białkowo-tyrozynowego - genetyka
kinazy serynowo-treoninowe TOR - genetyka
Issue Date: 2019
Abstract: Leczenie chemioterapią neoadjuwantową (NACT), a następnie wykonywanie odroczonej operacji cytoredukcyjnej (IDS) jest uważane za alternatywną metodę leczenia zaawansowanego raka jajnika. Obecnie brak jest molekularnych predyktorów odpowiedzi w niskozróżnicowanym surowiczym raku jajnika (HGSOC), które są w stanie przewidzieć prawdopodobny efekt chemioterapii neoadjuwantowej, a także czynników prognostycznych dla zaawansowanego stadium tej choroby. Jednym z kierunków poszukiwania takich czynników może być ocena zaburzeń szlaku sygnałowego PI3K/AKT/mTOR w leczeniu pacjentek z rakiem jajnika. W tym badaniu przeanalizowano związek pomiędzy zmiennościami wariantów genetycznych wybranych genów szlaku PI3K/AKT/mTOR na efektywność chemioterapii neoadjuwantowej opartej na analogach platyny u pacjentów z zaawansowanym niskozróżnicowanym rakiem jajnika. w retrospektywnym badaniu przeprowadzono analizę kolejnych 49 pacjentek z zaawansowanym HGSOC w stopniu zaawansowania klinicznego FIGO IIIC/IV poddanych chemioterapii o założeniu neoadjuwantowym opartej na pochodnych platyny w Wojskowym Instytucie Medycznym. Oceniono potencjalny wpływ trzynastu polimorfizmów SNP w czterech głównych składowych genach tego szlaku (tzn. PIK3CA, AKT1, AKT2 i FRAP1). Wybrane zmienności genetyczne w genach FRAP1 i AKT1 w szlaku sygnałowym PI3K/ AKT/ mTOR wykazują znaczenie predykcyjne i/ lub prognostyczne w HGSOC leczonym NACT. Konieczne są jednak dalsze badania w celu potwierdzenia tego efektu w prospektywnej próbie klinicznej.
Description: Badania wykonano w Zakładzie Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/92
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.