Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/91
Title: Rokownicze i predykcyjne znaczenie całkowitego obciążenia nowotworem ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji płucnej u chorych na jasnokomórkowego raka nerki w stadium uogólnienia (mRCC) poddanych terapii ukierunkowanej molekularnie
Authors: Buraczewska, Agnieszka
metadata.dc.contributor.advisor: Duchnowska, Renata
Keywords: onkologia
nowotwory płuc wtórne
rozsiew nowotworowy
przerzuty nowotworowe
rak nerwokomórkowy - leczenie
nowotwory nerek
Issue Date: 2019
Abstract: Rokowanie chorych na raka nerki jest zróżnicowane. Opracowano dotąd szereg modeli prognostycznych, które uwzględniają parametry histopatologiczne i kliniczne pomagając w ustaleniu strategii postępowania terapeutycznego. Leczenie rozsianego stadium choroby jest leczeniem paliatywnym, a standardy postępowania zmieniają się wraz z wprowadzaniem leków o nowatorskich mechanizmach działania. Stale poszukiwane są kolejne czynniki prognostyczne i predykcyjne pozwalające na optymalizację i indywidualizację terapii dla uzyskania jak najdłuższego przeżycia chorych. Do badań przeanalizowano 353 przypadki chorych. W grupie chorych na rozsianego jasnokomórkowego raka nerki poddanych w pierwszej i drugiej linii leczenia lekami ukierunkowanymi molekularnie całkowite obciążenie nowotworem wiązało się z pogorszeniem całkowitego czasu przeżycia i odpowiedzi na leczenie. Całkowite obciążenie nowotworem w obrębie płuc wiązało się z pogorszeniem całkowitego czasu przeżycia i odpowiedzi na leczenie u chorych leczonych lekami ukierunkowanymi w pierwszej linii.
Description: Badania wykonano w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/91
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.