Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/229
Title: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z wadami postawy
Other Titles: Calcium‑phosphate metabolism disorders in children with faulty posture
Authors: Będzichowska, Agata
Wawrzyniak, Agata
Mews, Judyta
Lipińska-Opałka, Agnieszka
Milart, Joanna
Murawski, Piotr
Kalicki, Bolesław
Keywords: postawa ciała
zaburzenia przemiany wapnia
skrzywienie kręgosłupa - etiopatogeneza
badania retrospektywne
traumatologia i ortopedia
pediatria
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 1, s. 32-37;
Abstract: Wstęp. Jednymi z najczęściej występujących problemów zdrowotnych u dzieci są wady postawy. Etiologia i patogeneza tej grupy chorób to zjawiska wciąż jeszcze mało poznane. Cel pracy. Ocena zaburzeń gospodarki wapniowo‑fosforanowej (Ca‑P) u dzieci z wadami postawy. Materiał i metody. Analizie retrospektywnej poddano dokumentację dzieci hospitalizowanych na oddziale pediatrycznym w okresie od lutego 2015 do listopada 2016 roku. Grupę badaną stanowiło 30 dzieci ze stwierdzoną w badaniu przedmiotowym wadą postawy. Do grupy kontrolnej wybrano 30 pacjentów, u których przed rozpoczęciem badania nie podejrzewano zaburzeń w zakresie układu ruchu ani odchyleń parametrów gospodarki Ca‑P. Grupy porównano w zakresie stężeń parametrów gospodarki Ca‑P w surowicy krwi oraz wydalania krystaloidów z moczem. Wyniki. Stwierdzono mniejsze wartości oznaczanych parametrów laboratoryjnych (Ca, Mg, P, ALP, witaminy D3) w surowicy krwi w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej obserwowano istotnie statystycznie większe wartości w zakresie wydalania jonów wapnia w dobowej zbiórce moczu. Odnotowano 40% koincydencję wad postawy z kamicą układu moczowego. Wnioski. Otrzymane wyniki potwierdzają rolę gospodarki Ca‑P w kształtowaniu się postawy populacji pediatrycznej. Konieczne jest monitorowanie jej parametrów oraz ocena układu moczowego pod kątem występowania złogów u dzieci z wadami postawy.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/229
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032_5_Bedzichowska.pdf285.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons