Dokumenty i instrukcje

Dokumenty i instrukcje

Instrukcje:

Instrukcja Deponowania
Zasady deponowania prac doktorskich

Dokumenty:

Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Klauzula RODO