Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/446
Title: Zmienność rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym w zależności od profilu hemodynamicznego i leczenia hipotensyjnego
Authors: Maciorowska, Małgorzata
metadata.dc.contributor.advisor: Gielerak, Grzegorz
Keywords: niemiarowość
nadciśnienie
leki hipotensyjne
kardiologia
Issue Date: 2020
Abstract: Patofizjologia nadciśnienia tętniczego(NT) jest bardzo złożona. Dane z piśmiennictwa wskazują, że dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego(AUN) jest istotnym elementem w rozwoju i progresji tego schorzenia. Istnieje wiele metod pozwalających zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośrednio cenić funkcję AUN. Metodą pośrednią, stosunkowo łatwodostępną, jest analiza zmienności rytmu serca (HRV,ang.heart rate variability). Pozwala ona na ilościową ocenę mechanizmów autonomicznych zaangażowanych w kontrolę układu krążenia. Na przestrzeni wielu lat liczne badania z wykorzystaniem tej metody w grupie chorych z NT udowodniły zwiększoną aktywność układu współczulnego już w początkowych stadiach rozwoju tego schorzenia, przy czym większy stopień dysfunkcji AUN zaobserwowano przy współistniejących powikłaniach narządowych. Złożoność wpływu NT na hemodynamikę układu sercowo-naczyniowego sprawia, że profil hemodynamiczny chorych nie jest jednorodny. Długotrwała nadaktywność układu współczulnego powoduje znacznie groźniejsze skutki wykraczające poza sam efekt hemodynamiczny zwężenia tętniczek oraz tętnic i wzrost oporu obwodowego. Zaburzenia te wpływają na mechanikę serca, a sposób oddziaływania AUN na serce zmienia się w zależności od wieku. Poznanie związku HRV z profilem hemodynamicznym może być zatem przydatne w wyjaśnieniu powiązania AUN z funkcją układu krążenia, jak również HRV z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Stąd też za słuszne uznano zbadanie tego zjawiska w grupie chorych z niepowikłanym NT, u których za pomocą metod nieinwazyjnych oceniono HRV oraz stan hemodynamiczny układu sercowo-naczyniowego. Hipoteza badawcza niniejszej pracy zakładała, że parametry HRV korelują z profilem hemodynamicznym, ocenianym kompleksowo z wykorzystaniem echokardiografii, kardiografii impedancyjnej oraz tonometrii aplanacyjnej, oraz ulegają zmianie pod wpływem leczenia hipotensyjnego, w powiązaniu ze zmianami hemodynamicznymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/446
Appears in Collections:2020 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa_Małgorzata Maciorowska.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.