Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/227
Title: Ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji 571 aminokwasu genu TOP2A u pacjentek z rakiem jajnika leczonych liposomalną doksorubicyną
Other Titles: Polymorphism in 571 position of amino acid of TOP2A gene in patients with ovarian cancer treated with PLD
Authors: Nasiłowska, Anna
Wcisło, Gabriel
Jesiotr, Marzena
Bodnar, Lubomir
Cierniak, Szczepan
Szczylik, Cezary
Keywords: nowotwory jajników
doksorubicyna - zastosowanie lecznicze
polimorfizm pojedyńczego nukleotydu
topoizomerany DNA typ II
badania retrospektywne
ginekologia i położnictwo
onkologia
Issue Date: 2018
Citation: Lekarz Wojskowy
Series/Report no.: 2018 : T. 96, nr 1, s. 19-24;
Abstract: Wstęp. Pegylowana liposomalna doksorubicyna (PLD) jest jednym z podstawowych chemioterapeutyków stosowanych w leczeniu chorych na raka jajnika w drugiej lub kolejnej linii. Poszukiwanie czynników prognostycznych i predykcyjnych w celu doboru najskuteczniejszego sposobu leczenia jest niezbędne. Celem badania była ocena znaczenia predykcyjnego i prognostycznego polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji 571 aminokwasu genu TOP2A (topoizomerazy IIα). Materiał i metoda. Retrospektywnej analizie poddano kolejnych 67 chorych z rozpoznanym rakiem jajnika leczonych PLD w Klinice Onkologii WIM w okresie pomiędzy marcem 2006 a grudniem 2014 roku, spełniające kryteria włączenia do badania. Po dokładnym przejrzeniu bazy NCBI SNP (www.ncbi.nlm.nih.gov) uznaliśmy, że największe znaczenie ma wariant genu rs 144 622 532. Mediana czasu wolnego od progresji choroby wynosiła 11,58 miesiąca, zaś czasu całkowitego przeżycia 18,88 miesiąca. W żadnym z bloczków pochodzących od chorych nie potwierdzono polimorfizmu. Wszystkie pacjentki okazały się homozygotami. Wnioski. Brak polimorfizmu w pozycji 571 aminokwasu dla genu TOP2Anie ma żadnej wartości predykcyjnej ani prognostycznej u chorych z rakiem jajnika leczonych PLD.
Description: Licencja CC-BY-NC-SA
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/227
ISSN: 0024-0745
Appears in Collections:2018 rok

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019_3_Niesiolowska.pdf350.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons