Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/169
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStępień, Adam-
dc.contributor.advisorChalimoniuk, Małgorzata-
dc.contributor.authorLubina-Dąbrowska, Natalia-
dc.date.accessioned2020-03-23T10:36:51Z-
dc.date.available2020-03-23T10:36:51Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12564/169-
dc.descriptionBadania przeprowadzono w Klinice Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawiepl
dc.description.abstractStwardnienie rozsiane (SM) jest demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o niejasnej etiologii. Dowiedziono, że demielinizacji towarzyszy miejscowy proces zapalny, który jest wynikiem odpowiedzi autoimmunologicznej wobec antygenów mielinowych. SM w zależności od objawów klinicznych jest klasyfikowany głównie jako postać rzutowo-remisyjna, która stanowi około 85% wszystkich przypadków MS. Interferony to wiodąca grupa leków stosowanych w terapii SM. Mechanizm ich działania na czynniki zapalne i proces demielinizacji wciąż nie jest do końca poznany a leczenie wciąż nie w pełni skuteczne. Z badań klinicznych pacjentów z SM wynika, że interferony-IFN-β1a i IFN-β1b mają różne działanie terapeutyczne. Te różnice w działaniu mogą wynikać z innych szlaków regulacji procesu zapalnego w przebiegu demielinizacji, ale w przypadku obu INF-β obserwuje się poprawę obrazu klinicznego chorych z SM. Doświadczalny model zwierzęcy stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem szczurów (EAE-ang. experimental autoimmune encephalomyelitis) pozwala zbadać patomechanizmy stwardnienia rozsianego jak i zmiany zachodzące w OUN pod wpływem leczenia interferonami. Celem pracy jest ocena wpływu terapii immunomodulującej izoformami interferonu beta na wybrane wskaźniki procesu zapalnego w SM. W ramach realizacji postawionego celu podjęto ocenę kliniczną wpływu 3 letniej terapii immunomodulującej izoformami interferonu beta (IFN-β) 1a i 1b na stan neurologiczny oceniany skalą EDSS i rocznym wskaźnikiem rzutu oraz wybrane czynniki prozapalne (IL-6, INF-γ, TNF-α), przeciwzapalne (IL-10) u pacjentów z SM. Uzyskane wyniki zweryfikowano poprzez zbadanie sposobu modulacji procesu zapalnego przez izoformy IFN-β w korze mózgowej na modelu zwierzęcym SM. Uzyskane wyniki wskazują, że 3 –letnia terapia IFN-β1a i 1b powodowała poprawę stanu klinicznego pacjentów połączoną z obniżeniem stężenia czynników prozapalnych (IL-6, IFN-γ, TNF-α) w surowicy pacjentów z SM. Ponadto IFN-β powodowały zmiany stosunku stężenia cytokin prozapalnych do przeciwzapalnych, IFN-β1a zwiększał a IFN-β1b zmniejszał stosunek cytokin pro-do przeciwzapalnych, co może tłumaczyć statystycznie znamienny lepszy efekt terapeutyczny IFN-β1b u pacjentów z SM. Wyniki uzyskane na modelu doświadczalnym potwierdziły, że obie izoformy IFN-β (IFN-β1a, IFN-β1b) działają protekcyjnie na proces demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego i stan neurologiczny poprzez obniżenie badanych czynników prozapalnych w korze mózgu szczurów z EAE.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectneurologiapl
dc.subjectimmunomodulacjapl
dc.subjectinterferon betapl
dc.subjectmodele zwierzęcepl
dc.subjectstwardnienie rozsianepl
dc.titleWpływ leczenia immunomodulującego chorych na SM na wybrane czynniki procesów zapalnychpl
dc.title.alternativeEffect of immunomodulatory treatment of patients for MS on selected inflammatory factorspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:2016 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.