Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/161
Title: Znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych białek szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadiuwantowym
Other Titles: Expression of the pi3k/akt/mtor pathway as a prognostic factor in patients with advanced high grade serous ovarian carcinoma treated with neoadjuvant chemotherapy
Authors: Cierniak, Szczepan
metadata.dc.contributor.advisor: Bodnar, Lubomir
Keywords: onkologia
immunohistochemia
białko P53
terapia neoadiuwantowa - metody
nowotwory jajników
Issue Date: 2016
Abstract: Zastosowanie chemioterapii neoadjuwantowej a następnie przeprowadzenie odroczonej operacji cytoredukcyjnej, uważane jest obecnie za alternatywną metodę leczenia zaawansowanego raka jajnika. Jednak cały czas poszukuje się precyzyjnych biomarkerów pozwalających przewidywać efekt terapii oraz określać rokowanie pacjentek. Celem pracy była ocena ekspresji wybranych białek szlaku PI3K/AKT/mTOR na efekty chemioterapii neoadjuwantowej opartej na pochodne platyny u chorych na zaawansowanego raka jajnika. przeprowadzono retrospektywną analizę kolejnych 67 chorych na zaawansowanego raka jajnika (FIGO IIIC-IV) leczonych w Wojskowym Instytucie Medycznym chemioterapią o założeniu neoadjuwantowym. W komórkach raka jajnika pobranych wraz z usuniętymi tkankami przed i po zastosowaniu NACT przeprowadzono badania immunohistochemiczne i dokonano analizy ekspresji białek PI3KCA, PTEN, AKT1, mTOR oraz p70S6K. Następnie oceniono korelację między w/w wymienionymi białkami a parametrami histopatologicznymi oraz pato-klinicznymi, a także badano wartość predykcyjną i prognostyczną tych białek. Ekspresję immunohistochemiczną wykonanych odczynów oceniano metodą H score. Mediana wieku analizowanej grupy wynosiła 62 lata (przedział 39 –80). Głównym podtypem histologicznym raka jajnika był niskozróżnicowany rak surowiczy (80,5%). Po zastosowaniu terapii neoadiuwantowej stabilizację choroby uzyskano u 20,9% (14/67) pacjentek, progresję choroby stwierdzono u 7,5% (5/67) chorych, zaś u 52,2% (35/67) uzyskano częściową odpowiedź na terapię. Po zastosowaniu NACT stwierdzono znamienny spadek ekspresji PI3KCA (p=0,0002; T=24,5; Z=3,71) oraz p70S6K (p=0,0299; T=12,5; Z=2,17) w komórkach raka jajnika. Nie stwierdzono znamiennej różnicy w ekspresji IHC białek AKT1 (p=0,0571; T=402; Z=1,90), mTOR (p=0,3284; T=629; Z=0,98)oraz PTEN (p=0,9253; T=653; Z=0,09). W analizie wieloczynnikowej wykazano, że brak optymalnego zakresu odroczonej operacji cytoredukcyjnej oraz spadek ekspresji białka p70S6K były niezależnymi niekorzystnymi czynnikami predykcyjnymi dla PFS (odpowiednio HR wyniósł 5,33 (95% CI; 2,76 - 10,27, p < 0.0001 oraz 1,90 (95%CI; 1,06 - 3,39, p = 0,0308). Wśród analizowanych białek szlaku PI3KCA/AKT/mTOR zaobserwowano istotny wpływ na czas przeżycia całkowitego ekspresji białka mTOR (p=0,0208). Chore z niską ekspresją tego białka charakteryzowały się dłuższą medianą OS w porównaniu do pacjentek z wysoką ekspresją tego białka (odpowiednio mediana OS wyniosła 21,7 wobec 28,6 miesiąca). W oparciu o analizę wieloczynnikową stwierdzono, że niezależnymi niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi w badanej populacji (p<0,05) były: platynooporność [HR= 2,27 (95% CI, 1,21-4,25)], brak paklitakselu w NACT [HR= 3,67 (1,50-8,95)], brak optymalnego zakresu odroczonej operacji cytoredukcyjnej [HR=3,32 (1,68-6,56)] oraz wysoka ekspresja białka mTOR przed NACT [HR=2,39 (1,31-4,37)]. Po zastosowaniu chemioterapii neoadjuwantowej w porównaniu do badania wyjściowego stwierdzono znamienne zmniejszenie ekspresji białek p70S6K oraz PI3KCA w tkankach nowotworowych. Spośród analizowanych białek zaobserwowano, że zmniejszenie ekspresji p70S6K w komórkach raka jajnika po chemioterapii neoadjuwantwej ma znaczenie predykcyjne, zaś wysoka ekspresja mTOR ma znaczenie prognostyczne u chorych na raka jajnika.
Description: Badania wykonano w Zakładzie Patomorfologii i Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/161
Appears in Collections:2016 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.