Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/108
Title: Jakość życia oraz częstość występowania objawów depresyjnych wśród chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Authors: Wójcikowska, Aneta
metadata.dc.contributor.advisor: Jahnz-Różyk, Karina
Keywords: psychologia
pulmonologia
adaptacja psychologiczna
jakość życia
choroba płuc obturacyjna przewlekła
Issue Date: 2019
Abstract: Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jedną z najczęściej występujących obecnie chorób przewlekłych. POChP jest trzecią przyczyną zgonów wśród dorosłej populacji na całym świecie według WHO. Choroba ta niejednokrotnie stoi u podstaw znaczącego pogorszenia jakości życia chorych, ponadto stanowi znaczne obciążenie emocjonalne dla pacjenta, co może być przyczyną rozwoju zaburzeń nastroju. Celem badań była analiza jakości życia oraz porównanie występowania objawów depresyjnych towarzyszących chorobie w zależności od stopnia zaawansowania POChP wg klasyfikacji GOLD 2011. Badania przeprowadzono w latach 2013 –2015 w grupie 218 chorych z rozpoznaniem POChP. Do pomiaru poziomu jakości życia badanych zastosowano kwestionariusz EQ-5D-3L, częstość występowania objawów depresyjnych zmierzono Skalą Depresji Becka. Analizy czynników socjodemograficznych i klinicznych dokonano za pomocą kwestionariusza własnej konstrukcji, do oceny wpływu choroby na samopoczucie i codzienne życie użyto testu CAT. Na skali VAS kwestionariusza EQ-5D najlepiej swoje zdrowie oceniła grupa kategorii A –75,93% ± 11,15, a najgorzej grupa kategorii D –58,37% ± 17,23, grupy kategorii B i C miały podobne wyniki oceny swojego stanu zdrowia w dniu badania, B –62,39% ± 15,99 i C –64,29% ± 16,53. Zaobserwowano istotne różnice w rozkładzie wyników dotyczących obszaru samoopieka oraz obszaru niepokój/przygnębienie w EQ-5D. Analiza wykazała istotne różnice między kategorią A i B, między kategorią A i D oraz między kategorią C i D. Brak objawów depresyjnych zanotowano w kategorii A, gdzie wskaźnik wyniósł8,40 ± 4,60 oraz w kategorii C, gdzie wskaźnik wyniósł 6,43 ± 4,51. Łagodne objawy depresyjne zanotowano w kategorii B, gdzie wskaźnik wyniósł 11,99 ± 6,80 oraz w kategorii D, gdzie wskaźnik wyniósł 13,02 ± 6,18. Chorzy zgłaszający większą liczbę objawów cechowali się gorszą subiektywną oceną własnego stanu zdrowia. Obniżenie nastroju u chorych z grup o większej liczbie zgłaszanych objawów choroby może stanowić podstawę do obserwacji w kierunku depresji. Objawy depresyjne występują częściej u kobiet w każdej kategorii zaawansowania choroby. Występowanie objawów depresyjnych zależne było od poziomu jakości życia we wszystkich badanych obszarach.
Description: Badania wykonano w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/108
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.