Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12564/95
Title: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa chirurgicznych metod leczenia skrzydlika
Authors: Tłustochowicz, Mateusz
metadata.dc.contributor.advisor: Rękas, Marek
Krix-Jachym, Karolina
Keywords: okulistyka
zabiegi chirurgiczne okulistyczne - metody
skrzydlik - chirurgia
skrzydlik - leczenie
Issue Date: 2019
Abstract: Porównanie wyników trzech metod operacyjnych skrzydlika – usunięcia skrzydlika z przeszczepem nabłonkowo-lamellarnym z użyciem szwów, z użyciem błony owodniowej oraz kleju tkankowego oraz z przeszczepem nablonkowo-lamellarnym z zastosowaniem kleju tkankowego na podstawie oceny BCVA, astygmatyzmu rogówkowego oraz częstości nawrotów. Metodyka: 70 oczu 68 pacjentów poddano operacji usunięcia skrzydlika przy pomocy jednej z 3 metod chirurgicznych. W grupie I (22 oczu) znaleźli się chorzy z przeszczepem nabłonkowo-lamellarnym z użyciem szwów, w grupie II (24 oczy) pacjenci operowani z użyciem błony owodniowej oraz kleju tkankowego, zaś w grupie III (24 oczy) chorzy po operacji usunięcia skrzydlika z przeszczepem nabłonkowo-lamellarnym z zastosowaniem kleju tkankowego. U wszystkich chorych wykonano przed oraz 1, 30, 90, 180 i 360 dni po operacji badanie ostrości wzroku, badanie topografii rogówki oraz fotografię przedniego odcinka gałki ocznej. Dane keratometryczne poddano analizie wektorowej. Wyniki: Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami jeśli chodzi o ostrość wzroku oraz centroid astygmatyzmu zarówno przed jak i po usunięciu skrzydlika. Częstość nawrotów skrzydlika była najmniejsza w grupie III i wynosiła 4.2%, największa -37.5% w grupie II, natomiast w grupie I wynosiła 13.6%. Wnioski: Rozwój skrzydlika i jego penetracja w strukturę rogówki prowadzi do mechanicznego jej spłaszczenia w południku poziomym, co wyrażone jest przez indukcję astygmatyzmu zgodnego z regułą. W okresie pooperacyjnym można stwierdzić redukcję astygmatyzmu rogówkowego w porównaniu do jego wartości sprzed operacji. Zakres obserwowanych zmian powierzchni rogówki po operacji nie zależy od metody stosowanej do usunięcia skrzydlika. Profil obserwowanych powikłań śródoperacyjnych oraz pooperacyjnych we wszystkich stosowanych metodach jest podobny. Najczęściej występującym powikłaniem jest nawrót skrzydlika, obserwuje się we wszystkich grupach badanych. Nie wykazano związku pomiędzy narażeniem na czynniki ryzyka takie jak promieniowanie słoneczne, światło spawarki, laser, opary, spaliny, pył, substancje drażniące a także suche powietrze i klimatyzacja na częstość występowania skrzydlika.
Description: Badania wykonano w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12564/95
Appears in Collections:2019 rok

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.